پرتو بیضائی

زنده ی عشق توام عمرم تویی جانم تویی

جـــز توام در دل نگنــجد دین و ایمانم تویی

 

در دل عاشق فــروغ مهر و مه رابار نیست

مـــاه تابـانــم تویی مهــــر درخشانـــم تویی

 

رو به هر سو میکنم روی تو می آید به چشم 

رخ ز مـــن پنــهان مکـن پیـدا و پنــهانم تویی

 

 چرخ اگر بر بی سر و سامانی ام خندد چه باک

 سر ز چرخم بر تر است اکنون که سامانم تویی

 

 مــرهــم زخـم درونم جز شکر خنـد تو نیست

 دردم از ایــن بیشتـــر بـادا که درمانــم تویی


ای بهــار حسن بی رویت چه حاصل از بهـار

بــــوی گل لطـف چمـن سیـر گلستـانم تویی

 

 دوش «پرتو » گفتمش عنوان من پیش تو چیست

       گفت آنکه می شـــــود روزی به قـــربـانـم تویی   

/ 0 نظر / 124 بازدید