انتظار

 

                                                

 اومی آید:

اومی آید تاانتقام خون همه مظلومان تاریخ را ،ازقابیلیان و ستمگران تاریخ بگیرد.

 اومی آید تا انتقام ستمی که بر فاطمه،علی،حسن وحسین .......

رفته باز ستاند.

او می آید تاانتقام ظلم وستمی که بر مستضعفان وپا برهنگان

روا شده است بازستاند.

اومی آید تا  زنجیر ازپای محرومان وبردگان تاریخ باز نماید.

وبانگ "قم فانذز"بر سرخفتگان زندکه شما"بردگان با اربابان خود- 

برابرید،وهیچکس را ازهرنوع رنگ وقبیله ای بردیگری بر تری

 نیست مگر به تقوا" .

 وشیعه سالهای سال است که منتظرآمدنت است تا ییایی.تادررکابت انتقام خون همه

محرومان و دربندکشیدگان را ازجلادان وفرعونیان بگیرد.

ومادران سالهاست که شب ها برای کودکانشان قصه ی آمدنت را میگویند.

ومردان وزنان روزهای جمعه منتظر چشم بر آسمان دوخته اند که بیایی .

 الیس الصبح بقریب                                                                     

/ 0 نظر / 9 بازدید