پژمان بختیاری

     

دیشب پی وداع ، درین باغ و این چمن

ا و بود و من که جان وتن من فدای ا و

آ نجا کنا ر برکه به دا مان آ ن درخت

تا نیمه شب به دا من من بود جا ی ا و


مه  د ر میا ن ابر ، شنا ور به د لبری

ما هر دو محو چهره ی عشق آشنای ا و

شد موج  زن نوا ی غم انگیز مرغ  حق

د ر باغ  و د ر سکوت پر از کبریای ا و



بر  سینه  ا م  نها د سر نا زنین  و گفت:

آ ه  ا ز ا فغا ن مرغ شبا هنگ و وا ی ا و

رخ بر رخش فشردم و اشکم فرو چکید

د ر ظلمت  شبا نه به رو شن  لقا ی ا و


نا  گه  د وید بر سر مژ گا ن د لکشش

اشکی ؟ نه ، گوهری که ند انم بهای ا و

لختی  به  گرد  بر که  قد م زد حبیب  من

چون شمع و من چو سایه روان در قفای ا و



این  جا ی پا ی ا وست که بر خا ک نم زد ه

ما نده  ا ست تا به  یا د من آ ید  صفا ی  ا و

ا و  صبحد م بسیج سفر سا خت  و ین  زمان

د ر د ست  من نما ند ه مگر جا ی پا ی  ا و

 

/ 0 نظر / 34 بازدید