سیمین بهبهانی

ببین : عمری وفادار تو بودم
دلم جز با تو پیوندی نبسته،
چه سازم ؟ نقش عشقی تازه چندی ست
به خلوتگاه پندارم نشسته.


چو شب سر می نهم بر بالش ناز،
خیالش در کنارم میهمان است:ـــ
نمی دانی چه پرشور و چه گرم است
نمی دانی چه خوب و مهربان است.


نمی دانی به خلوتگاه رازم،
خیال دلکشش چون می نشیند.،
همی دانم که در دل هر چه دارم،
به جز او جمله بیرون می نشیند.


ز یادم می بَرد با خنده یی گرم
جهان را با غم بود و نبودش.
نمی دانی چه شادی آفرین است
نوازش های چشمان کبودش.


بیا یک شب، خدا را، شاهدم باش
ببین : در خاطرم غوغایی از اوست،
ببین : هر سو که می گردد نگاهم،
همان جا چهره ی زیبایی از اوست.


به او صد بار گفتم «پای بندم»  
چه سازم؟ گوش او براین سخن نیست.
چو بندم دیده را، پیداتر آید­­ــ
گناه از اوست ، دانستی؟ ز من نیست .


ببین : من با تو گفتم ، کوششی کن
ز پندارم خیالش را بشویی،
و گرنه گر دلم پابند او شد،
مرا بدعهد و سنگین دل نگویی .

/ 0 نظر / 25 بازدید