مجمر اصفهانی

 

افتاده به شهریم که ویرانه ندارد

یک شهر غریبیم و یکی خانه ندارد

جایی نه که گیرد دل دیوانه قراری

ویران شود آن شهر که ویرانه ندارد

گه گوشه ی آبادی و گه کنج خرابی

آسوده کسی کو دل دیوانه ندارد

آهسته رفیقان که بر هر گام درین راه

گسترده دو صد دام و یکی دانه ندارد

عالم همه خود بی خود از آنند و گر نه

کاری به کس این نرگس مستانه ندارد

مستیم ازین باده در این بزم که ساقی

می در قدح و باده به پیمانه ندارد

آیی  پی تاراج « دل مجمر» و چیزی

جز نقش خیال تو در این خانه ندارد

 

/ 0 نظر / 65 بازدید