دکتر علی شریعتی


    


    خدایا: چگونه زیستن راتو به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت .خدایا: میدانم که اسلام پیامبر تو با نه آغازشد و تشیع دوست تو نیز با نه آغاز شد
    خدایا: مسوولیتهای مسلمان بودن راکه علی وار بودن و علی وار زیستن و علی وار مردن است ، و علی وار پرستیدن و علی وار اندیشیدن و علی وار جهاد کردن و علی وار کار کردن و علی وار سخن گفتن و علی وار سکوت کردن است تا آنجا که در توان این بنده ناتوان علی است همواره فرایادم آر.
    به عنوان یک من علی وار یک روح در چند بعد: خداوند سخن در منبر، خداوند پرستش در محراب ، خداوند کار در زمین ، خداوند پیکار در صحنه ، خداوند وفا در کنارمحمد (ص )، خداوند مسوولیت در جامعه ، خداوند قلم در نهج البلاغه ، خداوند پارسائی در زندگی ، خداوند دانش در اسلام ، خداوند انقلاب در زمان ، خداوند عدل در حکومت ، خداوند قلم در نهج البلاغه ، خداوند پدری و انسان پروری در خانواده ،و... بنده خدا در همه جا و همه وقت .

/ 0 نظر / 17 بازدید