فریدون توللی

برو ای مرد ، برو چون سگ آواره بمیر

که حیات تو به جز لعن خداوند نبود

سایه ی شوم تو جز سایه ی ناکامی و رنج

بر سر همسر و گهواره ی فرزند نبود

 

ناشناس از همه بگذشتی و در ملک وجود

کس زبان تو ندانست و روانت نشناخت

سنگ ره بودی و جز نفرت خلقت نگرفت

چنگ غم بودی و جز پنجه ی مرگت ننواخت

 

کس ندانست،که در پرده ی هر خنده ی گرم

ناله ها خفته ترا ،زانهمه اندوه دراز

کس ندانست که در ظلمت حرمان و دریغ

دشنه ها خورده ترا ،بر تن تبدار نیاز

 

کس ندانست و ندانست و نپرسید که چیست

آن هوسها که فرو خفته به روح تو خموش

آن دمل ها که روان تو بیازرده  ز درد

آن عطش ها ، که شکیب تو بیاورده به جوش

 

تشنه، ای بس که به آغوش گنه رفتی و باز

آمدی تشنه تر از روز نخستین به کنار

همسرت ناله بر آورد که : ای اف به تو شوی

دلبرت چهره بر افروخت که ای تف به تو یار

 

زن معشوقه ...شگفتا که ازاین هر دو به عمر

کس به غمخانه ی  تاریک نهادت نرسید

این سر از رشک بگرداند و فغانت نشود

وان رخ از خشم بتا بید و بدادت نرسید

 

وای بر حال تو ای مرد که در باور خلق

آنچه مقبول نشد قصه ی جانسوز تو بود

آنکه زد بوسه بهر درگه و سامان نگرفت

آتشین عشق سیه کام و سیه روز تو بود

 

/ 0 نظر / 100 بازدید