رهی معیری

 

چه رفته است ،که امشب سحر نمی آید؟

شب فراق به پایان مگر نمی آید؟

جمال یوسف گل ، چشم باغ روشن کرد

ولی زگمشده ی من خبر نمی آید

ترا مگر به تو نسبت کنم به جلوه ی ناز

که در تصور از این خوب ترنمی آید

طریق عقل بود ترکِ عاشقی دانم :

ولی ز دست من این کار بر نمی آید

دو روزه، نوبت صحبت ،عزیز دار رهی

که هر که رفت از این ره ،دگر نمی آید

/ 0 نظر / 37 بازدید