فروغ فرخزاد

دخترک خنده کنان گفت که چیست

رازاین حلقه زر

راز این حلقه که انگشت مرا

این چنین تنگ گرفته است به بَر

 

راز این حلقه که در چهره ی او

این همه تابش و رخشندگی است

مرد حیران شد و گفت :

((حلقه خوشبختی ست ،حلقه زندگی است !))

 

همه گفتند: (( مبارک باشد!))

دخترک گفت : (( دریغا که مرا

بازدرمعنی آن شک باشد.))

 

سالها رفت و شبی

زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه ی زر

دید در نقش فروزنده او

روزهایی که به امید وفای شوهر

به هدر رفته ، هدر

 

زن پریشان شد و نالید که وای

وای این حلقه که در چهره ی او

بازهم تابش و رخشندگی است

حلقه ی بردگی و بندگی است !

 

/ 0 نظر / 19 بازدید