شعروموسیقی ـ قصه گیسو

علت عاشق ز علت ها جداست/عشق اصطرلاب اسرار خداست

آذر 96
1 پست
آبان 96
10 پست
مهر 96
10 پست
شهریور 96
44 پست
مرداد 96
37 پست
تیر 96
7 پست
آذر 95
3 پست
آبان 95
3 پست
شهریور 95
4 پست
مرداد 95
8 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
11 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
13 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
10 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
13 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
15 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
27 پست
خرداد 90
11 پست