کیوان شاهبداغ خان

من به آرامی یک شب پره

شاید به سبکبالی یک خاطره ، باید بروم

نامه رفتن من را روزی ، باد خواهد آورد

بعد از آن رفتن من

باز خورشید طلوع خواهد کرد

یاس گل خواهد داد

عید خواهد آمد

خواهرم بعد سه روز ، باز خواهد خندید

و فراموش کند کوچه ، قدم های مرا

خاطر خسته ایام  ، دگر یاد مرا خواهد برد

و چه بسیار پس از ان که دگر

شمع ها فوت شوند ، کیک ها خورده شوند

جای خالی مرا ، آینه خواهد فهمید

کفش آویخته ام  ، حجم خالی قدم های مرا

و تو ، هم ،

بعد دو بار آمدن چلچله ها

پیرهن ابی گلدار به تن خواهی کرد

و نسیم ، رد پایم زکف کوچه ایام ، به در
خواهد برد

عکس من ، جای خودش را به گلی ، منظره ای
، خواهد داد

باز تقویم ورق خواهد خورد

رود دنیا ، جریان خواهد داشت

من به این جاری دنیا که نمی اندیشم

و نمی اندیشم ، که پس از رفتن من

تو به آن چشم پر از پرسش این راز  ، چه می خواهی گفت؟

که تو هم می دانی

بعد از این رفتن من

جریان دارد رود

سرخی داغ شقایق در دشت

شوق پرواز پرستو در باغ

رد یک خاطره در باور قاب

و دلت می شکند

از غم حسرت نادیدن من

قطره اشکی چکد از گونه عشق

مهربانم امروز

قبل از آنی که رسد

پیک ناخوانده باد

قدر این مانده نفس را تو بدان

عاشقی را دریاب

 

/ 0 نظر / 23 بازدید