حمیدمصدق

 

 

دیدم او را آه بعد از بیست سال

گفتم  :این خود اوست ؟ یا نه ؛ دیگری ست


چیزکی از او در او بود و نبود

گفتم : این زن اوست ؟ یعنی آن پری ست ؟

 **** 

هر دو تن دزدیده و حیران نگاه

سوی هم کردیم وحیران تر شدیم

هر دو شاید با گذشت روزگار

در کف باد خزان پَر پَر شدیم

 

**** 

ازفروشنده کتابی را خرید

بعد از آن آهنگ رفتن ساز کرد

خواست تا بیرون رود بی اعتنا

دست من در را برایش باز کرد

**** 

عمرمن بود او که از پیشم گذشت

رفت و در انبوه مردم گم شد او

بازهم مضمون شعری تازه گشت

بازهم افسانه ی مردم شد او

/ 0 نظر / 14 بازدید