محمد حسین شهریار

 

 

مرا ندیده  برفتی،ندیده ام بگرفتی

 برو برو که گرفتار خود ندیده برفتی

 

 بیا که با همه دوری،دل ازتو وانگرفتم

 برو که با همه یاری مرا ندیده گرفتی

 

 به عرش رفت فغانم چورفتن توشنیدم

 تو فارغی که  برفتی فغان نشنفتی

 

 به دوستی تو نازم که از دیار محبت

 غریب وار سفر کردی و به دوست نگفتی

 

 چرابه یاد تو ای گل چو عندلیب ننالم

 که در بهار جوانی به کام دل نشکفتی

 

 زخسته جانیت ای چشم خون گریسته پیداست

 که از فغان دلم دوش تا به صبح نخفتی

 

 گناه طالع  من بود، رو نهفتنت ازمن

 ولی تو راز دل ، از رازدار خویش نهفتی

 

 توشهریار به  سرزیرخاک کوی ندامت

 که او برفت و تو خاک رهش به دیده نرفتی

/ 0 نظر / 69 بازدید