هوشنگ ابتهاج

 

 

عمری به سر دویدم در جست وجوی یار

جز دسترس به وصل ویم آرزو نبود

دادم در این هوس دلِ دیوانه را به باد

این جست و جو نبود .


هر سو شتافتم پیِ آن یار ناشناس

گاهی ز شوق خنده زدم گه گریستم

بی آنکه خود بدانم ازین گونه بی قرار

مشتاق کیستم .


رویی شکست چون گلِ رویا و دیده گفت:

«این است آن پری که ز من می نهفت رو

خوش یافتم ، که خوش تر ازین چهره ای نتافت

در خواب آرزو...»


هر سو مرا کشید پی خویش دربه در

این خوش پسند دیده ی زیباپرست من

شد رهنمای این دلِ مشتاقِ بی قرار

بگرفت دستِ من


و آن آرزوی گم شده بی نام و بی نشان

در دورگاه دیده ی من جلوه می نمود

در وادی خیال مرا مست می دواند

وز خویش می ربود


از دور می فریفت دل تشنه ی مرا

چون بحر موج می زد و لرزان چو آب بود

وانگه که پیش رفتم ، با شور و التهاب

دیدم سراب بود .


بیچاره من که از پسِ این جست و جو هنوز

می نالد از من این دل شیدا که «یار کو ؟

کو آن که جاودانه مرا می دهد فریب ؟

بنما ، کجاست او.»

 

/ 0 نظر / 32 بازدید