فریدون مشیری

زتحسینم خدا را لب فروبند

نه شعراست این بسوزان دفترم را

مراشاعر چه می پنداری ای دوست؟

بسوزان این دل خوش باورم را

 

سخن تلخ است اما گوش می دار

که درگفتارمن رازی نهفته است

نه تنها بعدازین شعری نگویند

کسی هم پیش ازین شعری نگفته است

 

مرا دیوانه می خوانی؟ دریغا

ولی من برسر گفتارخویشم

فریب است این سخن سازی فریب است

که من خود شرمسار کار خویشم

 

مگراحساس گنجد درکلامی؟

مگرالهام جوشد با سرودی

مگردریا نشیند درسبویی؟

مگرپندارگیرد تاروپودی؟

 

چه شوق است این، چه عشق است، این چه شعراست؟

که جان احساس کرد ،اما زبان گفت!

چه حال است این، که درشعری توان خواند؟

چه درداست این که دربیتی توان گفت؟

 

اگراحساس می گنجید درشعر

بجزخاکسترازدفترنمی ماند

وگرالهام می جوشید با حرف

زبان ازناتوانی درنمی ماند

 

شبی همراه این اندوه جانکاه

مرا با شوخ چشمی گفتگو بود

نه چون من های وهوی شاعری داشت

ولی شعرمجسم ، چشم اوبود

 

به هرلبخند یک "حافظ" غزل داشت

به هرگفتار یک "سعدی" سخن بود

من ازآن شب خموشی پیشه کردم

که شعراو خدای شعرمن بود

 

زتحسینم خدا را لب فرو بند

نه شعراست این بسوزان دفترم را

مراشاعرچه می پنداری ای دوست

بسوزان این دل خوش باورم را

/ 0 نظر / 32 بازدید