علی محمد پورحسن


 

سلام من به توکز دیدن تو محرومم
گرفته حال وهوایم ، نوشته ام خوبم !

دلم برای تو تنگ است هوای غم دارم
تو را برای نمردن چقدر کم دارم

گرفته پنجرها را هوای شیدایی
توکی برای همیشه دوباره می آیی

تمام سهم من از توفقط سرابی بود
شبیه خاطرای تلخ، شبیه خوابی بود

اگر چه روی کتابم نوشته ای قهرم
برای دیدن رویت خراب این شهرم

غزل برای تو گفتم دلم سبکتر شد
صدای سرفه قلبم دوباره بهتر شد

سلام من به تو کز دیدن تو بی تابم
نگاه صورت ماهت نشسته در قابم

دلم برای تو تنگ است وخوب میدانم
برای بوسه رویت همیشه می مانم

/ 0 نظر / 15 بازدید