جعفرسرخی

 

 

 

عجب آشفتــه ام ، سامان مـن چیست؟

بگو یارب کنون درمان من چیست؟


مــرا عشق آتشی در جـان نهادست

چه می داند کسی در جان من چیست؟


در ایـــن ره گر نــه سر گردان عشقم

سرشک لــعل سر گردان من چیست؟


مــرا ساقــــی دمـادم جام می داد

اگر مــــستی کنم تاوان مـن چیست؟


دلـــم یــغمای آن زلفـست ، گـر نه

همـــه شب نـاله و افغان من چیست؟


خــــداوندا تـو دانی درد ( سرخی )

بگو یارب کنون درمان من چیست؟

/ 0 نظر / 18 بازدید