حمیدمصدق

 

اگر تو بازنگردی

قناریان قفس قاریان غمگین را

که آب خواهد داد

که دانه خواهد داد ؟

****

اگر تو باز نگردی

بهار رفته ،

در این دشت برنمی گردد

به روی شاخه گل غنچه ای نمی خندد

و آن درخت خزان دیده تور سبزش را

به سر نمی بندد

****

اگر تو بازنگردی

کبوتران محبت را

شهاب ثاقبِ دستان مرگ خواهد زد

شکوفه های درختان باغ حیران را

تگرگ خواهد زد

****

اگر تو بازنگردی

به طفل ساده خواهر

که نام خوب تورا

ز نام مادر خود بیشتر صدا زده است

چگونه با چه زبانی به او توانم  گفت

 

که برنمی گردی

و او که روی تو هرگز ند یده در عمرش ،

دگر برای همیشه تو را نخواهد دید

و نام خوب تو در زهن کودک معصوم

تصوری ست همیشه،

- میشه بی تصویر

- همیشه بی تعبیر

****

اگر تو بازنگردی

نهالهای جوان اسیر گلدان را

کدام دست نوازشگر آب خواهد داد

چه کس به جای تو آن پرده های توری را

به پشت پنجره ها پیچ و تاب خواهد داد

****

اگر تو بازنگردی

امید آمد نت را به گور خواهم برد

و کس نمی داند

که در فراق تو دیگر

چگونه خواهم زیست

چگونه خواهم مرد

/ 0 نظر / 27 بازدید