محمدرضا عبدالملکیان

 

 

بــا هــر چــه عشــق،

نــام تــو را مــی تــوان نــوشــت

بــا هــر چــه رود،

راه تــو را مــی تــوان ســرود

بیــم از حصــار نیســت

کــه هــر قفــل کهنــه را،

بــا دســت هــای روشــن تــو

مــی تــوان گشــود . . .


/ 0 نظر / 92 بازدید