سید علی صالحی

 

 

تو...تو با من چه کرده ای  که از یادم نمی روی؟!

دیر امدی... درست!

 پرستار پروانه و ارغوان بوده ای، درست !

مراقب خوانا ترین ترانه از هق هق گریه بوده ای، درست ‍!

رازدار آواز اهل باران بوده ای، درست !

خواهر غمگین ترین خاطرات دریا بوده ای، درست !

اما از من و این اندوه پرسینه بی خبر، چرا؟

 

گزیدهای از نشانی ششم                                                                

/ 0 نظر / 9 بازدید