عاشقان عیدتان مبارک

 

مرتضی امیری                                             

صدای کیست که چنین دلپذیر می آید؟

خبردهید:کسی دستگیر می آید

کسی بزرگ تر از آسمان و هرچه در اوست

به دست گیری طفل صغیر می آید

علی به جای محمد، به انتخاب خدا

خبر دهید:بشیری نذیر می آید

کسی به سختی سوهان، به سختی صخره

کسی به نرمی موج حریر می آید

کسی که مثل کسی نیست، مثل او تنهاست

کسی شبیه خودش، بی نظیر می آید

خبر دهید که دریا به چشمه خواهد ریخت

خبر دهید به یاران: غدیر می آید

به سالکان طریق شرافت و شمشیر

خبر دهید که از راه، پیر می آید

خبر دهید به یاران: دوباره از بیشه

صدای زنده یک شرزه شیر می آید

خم غدیر به دوش از کرانه ها، مردی

به آبیاری خاک کویر می آید

کسی دوباره به پای یتیم می سوزد

کسی دوباره سراغ فقیر می آید

کسی حماسه تر از این حماسه های سبک

کسی که مرگ به چشمش حقیر می آید

غدیر آمد ومن خواب دیده ام دیشب

کسی سراغ من گوشه گیر می آید

  

/ 0 نظر / 7 بازدید