علی اشتری

 

 

امشب از کوچهی معشوقه، گذر خواهم کرد

‏دل سنگش ز دل تنگ، خبر خواهم کرد

 

تا سحرگه به رُخش گرد ،رهی ننشیند

‏هر چه خاک است، در آن کوچه به سر خواهم کرد

 

‏ ‏به تفرّج  مگر از خانه برونش  آرم

‏رهگذارش به سرشک مژه، تر خواهم کرد

 

‏به صبوحی اگرم خواست بیاشامد خون

‏ساغر دیده، پر از خون جگر خواهم کرد

 

‏ناصحانم اگر از عشق وی اندرز دهند

‏ ‏گیرم از این و از آن گوش، به در خواهم کرد

 

‏ور همه شهر، به بد خواستنم برخیزند

تیر جور همه را سینه سپر خواهم کرد

 

با چنین حال، گر اندیشه  به حالم نکند

من سودا زده هم، فکر دگر خواهم کرد

/ 0 نظر / 16 بازدید