شیخ اجل سعدی

 

 

بگذارتا بگرییم، چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 

هرکو شراب فرقت، روزی چشیده باشد

داند که سخت باشد، قطع امیدواران

 

با ساربان بگوئید، احوال آب چشمم

تا بر شتر نبندد، محمل به روز باران

 

بگذاشتند ما را، در دیده آب حسرت

گریان چو در قیامت، چشم گناهکاران

 

ای صبح شب نشینان، جانم بطاقت آمد

از بسکه دیر ماندی، چون شام روزه داران

 

چندین که بر شمردم، از ماجرای عشقت

اندوه دل نگفتم، الاّ یک از هزاران

 

سعدی بروزگاران، مهری نشسته بر دل

بیرون نمیتوان کرد، الا بروزگاران

 

چندت کنم حکایت، شرح اینقدر کفایت

باقی نمیتوان گفت، الاّ به غمگساران

/ 0 نظر / 11 بازدید