سیمین بهبهانی

                          حالی است حالم نگفتنی                                         

                  امروز سیمین دیگرم

  گویی که خورشید پیش ازین                    

                                          هرگز نتابیده سرم                    

انگار با آسمان خویش                        

                                      یک عمر بیگانه بوده ام                     

 امروز، اما ، در این کبود                   

                                           هم بال و پر با کبوترم                       

 انگارهرگز دریچه را                        

                                         بر باغ گل وا نکرده ام                                                          

         این تازگی،این شگفتگی                             

                                       بیش است از حدّ باورم                     

                 مستم؟نه،چیزی نخورده ام                                  

                                        اما دلم ــ این صنوبری ــ                     

                شاداست و سرشار زندگی                              

                                     چون میوه یی در صنوبرم            

                           تا مرگ راهی نمانده است                       

                                        در این خیالم که دست را              

                         فردا چو از گِل نمی توان           

                                                  امروز از دل برآورم          

                          نیلوفرِچند ساعتم          

                            ای دوست،دریاب فرصتم

     فردای پژمردنم چه سود              

                               امروز اگر نیستی برم؟

  یک خوشه انگور روشنم          

                             نوش است سر تا به پا تنم    

       خوش بر سرم گام می نهی           

                             غافل که در کام خوشترم!

          بس کن درنگ این دیار توست          

                             شهر تو و شهریارِ توست

     جانم پر از انتظار توست           

                                   تا پیش پای تو بسپرم

*****

         ای مهربان،نامه های تو                

                                شد غمگسارم به جای تو

              گسترده یک دشت خٔرّمی                

                                    هر نامه اکنون برابرم

                 ای چنگی یِ دلنوازمن                      

                                    در مایه راهی دگر بزن

                    راه وطن،راه آمدن                              

                                   این است،این حرف آخرم.

/ 0 نظر / 33 بازدید