حمید مصدق

 

 

تو را صدا کردم

تو عطر بودی و نور

تو نور بودی و عطرگریز رنگ خیال

درون دیده ی من ابر بود و باران بود

صدای سوت ترن

                              صوت سوکواران بود                                                               
   ز پشت پرده ی  باران

تو را نمی دیدم  

  ترا ، که می رفتی

  مرا نمی دیدی     

   مرا ، که می ماندم

 میان ماندن ورفتن

حصار فاصله فرسنگهای سنگی بود

غروب غمزدگی

سایه های دلتنگی 

/ 0 نظر / 54 بازدید