محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)

گل من ، پرنده ای باش و به باغ باد بگذر

مه من ، شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین

گل باغ آشنایی ، گل من ، کجا شکفتی

که نه سرو می شناسد

نه چمن سراغ دارد ؟

نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی

نه به شاخسار دستی ، گل آتشین جامی

نه بنفشه ای ،

نه جویی

نه نسیم گفت و گویی

نه کبوتران پیغام

نهباغ های روشن !

گل من ، میان گل های کدام دشت خفتی

به کدام راه رفتی ؟

گل من

تو راز ما را به کدام دیو گفتی ؟

که برید ریشه ی مهر ، شکسته شیشه ی دل

منم این گیاه تنها

به گلی امید بسته

همه شاخه ها شکسته

به امیدها نشستیم و به یادها شکفتیم

در آن سیاه منزل ،

به هزار وعده ماندیم

به یک فریب خفتیم

/ 0 نظر / 37 بازدید