استاد شفیعی کدکنی - به کجا چنین شتابان؟

   ز غبار این بیابان؟
  همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم
  به کجا چنین شتابان؟
  به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم

  سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را
  چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
  به شکوفه ها به باران 
 مکن هرگز فراموشم                                        دکترشفیعی کدکنی(م _سرشک)

/ 0 نظر / 13 بازدید