حمیدمصدق

 

 

گفتم بهار خنده زد و گفت

  ای دریغ

  دیگر بهار رفته نمی آید

 گفتم پرنده ؟

 گفت اینجا پرنده نیست

 اینجا گلی که باز

 کند لب به خنده نیست

  گفتم

 درون چشم تو دیگر ؟

 گفت دیگر نشان ز باده ی مستی دهنده نیست

  اینجا به جز سکوت ، سکوتی گزنده نیست

/ 0 نظر / 44 بازدید