مظاهر مصفا

روی نهان کرده ز ما می روی

چشم نکرده به قفا می روی 

در پس شمشاد نهان می شوی

سرو قدت کرده دو تا می روی 

عزم سفر داری اگر پس چرا

من به تو ناخوانده دعا می روی؟ 

مرغ دل دام نصیب مرا

ساخته پا بند بلا می روی؟ 

صید به دام آمده ی خویش را

بهر چه  ناکرده رها  می روی 

می روی و بر سر بیمار خویش

لب نگشوده به شفا می روی

هر چه بنالم که مکن میکنی

هر چه بگویم که بیا می روی  

می روی و سود ندارد فغان

لیک نگویی که چرا می روی؟  

دست خدا همرهت اما بگوی

به ز بر من به کجا می روی؟

/ 0 نظر / 65 بازدید