دکتر پرویز ناتل خانلری

 

 

این نغمه سرا کیست؟ بگو تا نسراید

بر این دل غمدیده دگر غم نفزاید

صد محنت و درد است کز آوای وی امشب

نیشم بزند بر دل و جانم بگزاید

این نغمه ی من بود ز من گمشده دیری است

چشمم به رهش دوخته، باشد که در آید

نالنده و رنجور شتابد ز ره اینک

در تیرگی شب سوی من ره بگشاید

کی بود و کجا بود؟ من و سرخوشیی شب

حالی که دریغا ، نفسی بیش نپاید

ایشان بِرُبُودند مگر این گهر از من

نی نی که گمان بد بر دوست نشاید

این نغمه ی من بود که هرگز نسرودم

وین مرغ رمیده به قفس باز نیاید

/ 0 نظر / 8 بازدید