حسین منزوی

 

 

ای کوچه ی قدیمی دیدار ما سلام !

دیوارهای خشت به خشت آشنا ! سلام


ای بوی دوست در تو وزان تا همیشگان

دالان گل فشان نسیم صبا ! سلام


ای ثبت بر جریده ی دیوارهای تو

از او و من ، بریده ی تصویرها ! سلام


ای شیشه های پنجره ! ای قاب عکس ها !

آیینه های کوچک معجزنما ! سلام

/ 0 نظر / 202 بازدید