مشفق کاشانی

اگر عمری به پایش صبر نمیکردم  چه میکردم؟  

مدارا با جفایش گر نمیکردم  چه میکردم ؟ 

 

بدور نرگس مخمور و لعل میگسار او 

بمستی گر نوائی سر نمیکردم  چه میکردم؟ 

  

بدام نیستی افتادم از افسون این هستی 

گر این افسانه را باور نمیکردم  چه میکردم؟ 

 

برویش رو نما گرجان نمیدادم چه میدادم؟ 

بمویش دل گرفتار ار  نمیکردم چه میکردم؟ 

 

بدور زندگی نوشم شراب از خون دل اما 

اگر این باده در ساغر نمیکردم  چه میکردم؟ 

 

مرا در تشنه کامی جان بلب میاید از حسرت 

به تیغش گر گلوئی تر نمیکردم  چه میکردم؟ 

 

چودامان شفق هر شب ز اشک دیدگان مشفق 

اگر دامن پر از اختر نمیکردم چه میکردم؟ 

/ 0 نظر / 122 بازدید