ملک الشعرا بهار_در طواف شمع

        

در طواف شمع                                                

در طواف شمع می‌گفت این سخن پروانه‌ای
سوختم زیـن آشنــایان ای خوشا بیگانه‌ای
بـلـبـل از شوق گل و پـروانه از سودای شمع
هـر یکی سوزد بـه نوعی در غـم جانانه‌ای
اگر اسیـر خـط و خـالی شد دلـم عـیبم مکن
مـرغ جایی می‌رود کـانجاست آب و دانه‌ای
تــا نـفـرمــایـی که بـی‌پروانه‌ای در راه عشق
شمع وش پیش تو سوزم گردهی پروانه‌ای
پـــادشـه را غـرفه آبــادان و دل خـــرم چه باک
گر گـدایـی جــان دهــد در گـوشه ویـرانه‌ای
کی غم بنیاد ویران دارد آن کش خانه نیست
رو خبـر گیـر این معانی را ز صاحب خانه‌ای
عــاقــلــانــش بـاز زنــجــیــری دگر بــر پـا نهد
روزی از زنـجـیـر از هــم بــگــسـلد دیوانه‌ای
این جنون تنها نه مـجنون را مسلم شد بهار
باش کــز مــا هـم فتد اندر جهان افسانه‌ای

/ 0 نظر / 63 بازدید