معینی کرمانشاهی

 

ای دل ز من بریده، ز یادم نمیروی


وی پا ز من کشیده، ز یادم نمیرویای رفته از برابر چشمم به کوی غیر


اشکم بدیده دیده، ز یادم نمیرویای ساده دل کبوترِ از باز بی خبر


وز دست من پریده، ز یادم نمی رویآن چشم را به رویِ چه کس باز می کنی؟


ای آهوی رمیده، ز یادم نمی رویدر سایه ی کدام نهالی رَوَم به خواب؟


ای نخلِ بر رسیده، ز یادم نمی رویدانم که امشبم به سحرگه نمی رسد


ای جلوه ی سپیده، ز یادم نمی رویتا خواند این غزل ز من آن سرو نازِ، گفت


ای بیدِ قد خمیده، ز یادم نمی روی

/ 0 نظر / 67 بازدید