محمد علی بهمنی

 

 

فالِ مان هرچه باشد            

                       باشد !

        حالِ مان را دریاب                     

              خیال کن حافظ را گشوده ای و می خوانی:

              « مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید... »

              یا                                               

               قتل این خسته به شمشیر تو ...              

                 چه فرق؟                                         

               فالِ نخوانده ی تو                               

                        منم .               

/ 0 نظر / 8 بازدید