محمد علی بهمنی

 

 

  فقط بیست وهفت روز

        از من بزرگ تر است ـــ اما

       همه را مشتاقِ خودش کرده

              درخت ها می گویند:              

                               تو اگر بیست وهفت  روز هم                      

   از او بزرگ تر بودی   

          باز او را انتخاب می کردیم   

                  پرنده ها هم همین را می گویند      

  ماهی ها هم....       

ملالی نیست!

                                   بهار که خودش می داند .                                                              

/ 0 نظر / 8 بازدید