جعفر سرخی

 


دل مــا را هــوای یــــار دادند
در ایــن ســودا تنی بیمار دادند


دل شیرین بــه وصلت شاد کردند
شــکَّر را وعــدة دیــدار دادند


به مجنون شـد حرام اندیشة وصل
بــه لیــلی صحــبت اغیار دادند


یکی در بزم وصلش خواجگی یافت
یـکـی را ســـایـة دیــوار دادند


یکـی را ســـرو نــاز باغ کردند
یـکـی را بــستری بـر خار دادند


یـکی را هم چو گل خندان نمودند
یــکی را نــاله هـــای زار دادند


به ( سرخی) هم در این آشفته بازار
چو ( نظمی*) طبـع گـوهر بار دادند

/ 0 نظر / 12 بازدید