بهادر یگانه

 

چون زلف را طراز بناگوش میکنی 

مهتاب را ز رشک، سیه پوش میکنی

 

گیرم که نام من ز لبت محو گشت و مُرد

یا د مرا چگونه فراموش میکنی؟

 

آغوش من به روی اجل باز مانده است

ای مه  تو با که دست در آغوش میکنی؟

 

طوفان خون و دود دل و موج اشکها

این است سرگذشتم اگر گوش میکنی

 

ساقی حدیث باده به غیر از فسانه نیست

افسون چشم توست که مدهوش میکنی

 

سرمایه ی وجود به تاراج میدهی

یغمای جان و دل و دین و هوش میکنی

 

در تنگنای خون به غزلهای آتشین 

ای دل حدیث آن لب خاموش میکنی

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید