یا حسین

 

     شخصی از امام حسین پرسید: فاصله میان ایمان و یقین چقدر است؟ فرمود:

     چهار انگشت.

     گفت: چگونه؟ فرمود: ایمان آن است که آن را می شنویم و یقین آن است

     که آن را می بینیم و فاصله بین گوش و چشم چهار انگشت است.

     پرسید: میان آسمان و زمین چقدر است؟ فرمود: یک دعای مستجاب.

    پرسید : میان مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود: به اندازه ی سیر یک روز آفتاب.

      پرسید: عزت آدمی در چیست؟ فرمود: بی نیازیش از مردم.

      پرسید: زشت ترین چیزها چیست؟ فرمود: در پیران هرزگی و بیعاری است،

     درقدرتمندان،درنده خویی، در شریفان،   دروغگویی، در ثروتمندان،   بخل است

      و در عالمان حرص.

     ارسال توسط اشرف محمدنیا (پژواک اجتماع)

/ 0 نظر / 12 بازدید