فریدون مشیری

 

بر ماسه ها نوشتم:

                 - دریای هستی من          

                           از عشق توست سرشار           

                                                   این را به یاد بسپار!                    

××××××

بر ماسه ها نوشتی :

       - ای همزبان دیرین،

                     این آرزوی پاکی ست،

                      اما به باد بسپار!

××××××

خیزاب تیزبالی

                                        ناز و نیاز مارا

                    می شست و پاک می کرد

                  بر باد رفتنی را

                          می برد ،خاک می کرد!

××××××

دریا،ترانه خوان ، مست

سر بر کرانه میزد.

        و آن آتش نهفته،

                                                در ما زبانه می زد!

/ 0 نظر / 39 بازدید