فخرالدین عراقی

نخـسـتـین بـاده کـاندر جـام کردند

ز چشم مست ساقی وام کردند

چـو بـا خـود یافـتـنـد اهـل طـرب را

شـراب بـیـخـودی در جـام کـردنـد

لـب مـیـگـون جــانـان جــام در داد

شـراب عـاشـقـانـش نـام کـردنـد

ز بــهـر صــیـد دل هـای جــهـانـی

کـمـنـد زلـف خــوبــان دام کـردنـد

بـه گـیتـی هـرکـجـا درد دلـی بـود

بـهم کردند و عشـقش نام کردند

ســر زلــف بــتــان آرام نــگــرفــت

ز بـس دل ها کـه بـی آرام کـردند

چـو گوی حـسـن در میدان فگندند

بـه یک جـولان دو عالم رام کردند

ز بـهر نقل مستـان از لب و چشم

مـهـیـا پــســتــه و بــادام کـردنـد

از آن لـب، کـز درصـد آفـرین اسـت

نصـیب بـی دلـان دشـنـام کـردند

به مجلس نیک و بـد را جای دادند

بـه جـامی کار خاص و عام کردند

به غمزه صد سخن با جان بگفتند

بـه دل ز ابـرو دو صد پـیغام کردند

جـمـال خـویشـتـن را جـلـوه دادند

بـه یک جـلوه دو عـالم رام کـردند

دلـی را تـا بـه دسـت آرند، هر دم

ســر زلـفـیـن خــود را دام کـردنـد

نهان بـا مـحـرمـی رازی بـگـفـتـنـد

جــهـانـی را از آن اعلام کـردنـد

چـو خود کردند راز خویشتـن فاش

عــراقـی را چــرا بــدنـام کـردنـد؟

/ 0 نظر / 18 بازدید