معینی کرمانشاهی

 

 

 

من این شب زنده داری،دوست دارم
پریشان روزگاری، دوست دارم


به شهر من زمن بیگانه تر نیست
همین دور از دیاری دوست دارم


بیابان را که خلوتگاه انس است
چو اهوی فراری دوست دارم


به پای خویشتن ، برخاستن را
بدون دستیاری دوست دارم


نظر بازم ، زهر گلشن گلی را
چو مرغان بهاری دوست دارم


ترا هم با همه نا مهربانی
عزیزم آری ، آری دوست دارم


به امید وصالت زنده ماندم
من این چشم انتظاری دوست دارم


به دامانت چو آویزم به مستی
زخود بی اختیاری ، دوست دارم


برای دیدنت ، رخصت نخواهم
من این بی بندو باری دوست دارم


نمی گیرم به یک جا یکدم آرام
چو طوفان ، بی قراری دوست دارم

/ 0 نظر / 29 بازدید