محمد حسین شهریار

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم

عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشمبا عقل آب عشق به یک جو نمی‌رود
بیچاره من، که ساخته از آب و آتشمدیشب سرم به بالش ناز وصال و باز

صبح است و سیل اشک به خون شسته بالشمپروانه را شکایتی از جور شمع نیست

عمری است در هوای تو می سوزم و خوشمخلقم به روی زرد بخندند و باک نیست

شاهد شو ای شرار محبت که بی‌غشمباور مکن که طعنه‌ی طوفان روزگار

جز در هوای زلف تو دارد مشوشمسروی شدم به دولت آزادگی که سر

با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم

 

دارم چو شمع،سر غمش بر سر زبان

لب می گزد چو غنچه‌ی خندان که خامشمهر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب

ای آفتاب دلکش و ماه پر‌یوشم

 

گرزیرپیرهن شده،پنهان کنم تورا

سحرپری دمیده به پیراهن کشملب بر لبم بنه به نوازش دمی چونی

تا بشنوی نوای غزلهای دلکشمساز صبا به ناله شبی گفت شهریار

این کار تست من همه جور تو می‌کشم

 

/ 0 نظر / 10 بازدید