محمد نوعی

 

 

 

بخوان برای دل من ترانه ای دیگر

ترانه ای زشب شاعرانه ای دیگر


مرا در آتش آغوش خویش گرمی بخش

بزن به زلف گره گیر شانه ای دیگر


ز عشق قصه ی شیرین بگوی با دل من

که غیرعشق، ندارد بهانه ای دیگر


تو ای پرنده ی صحرای دوردست خیال

مگیر جز دل من آشیانه ای دیگر


به اشک دیده نویسم حکایت غم خویش

که ماند از من وعشقت نشانه ای دیگر

/ 0 نظر / 31 بازدید