حمیدمصدق

 

 

 

 

ای عاشقان عهد کهن

نفرینتان به جان من

                  ـ او را رها کنید

 نفرین اگر به دامن او گیرد

ترسم خدا نکرده بمیرد

 از ما دوتن به یکی اکتفا کنید

  او را رها کنید
 

/ 0 نظر / 15 بازدید