مهدی سهیلی

تو ای حلقه زرد رنگ طلایی

که باز آمدی امشب از پیش یارم

تو دانی که از دوری لاله رویی

رخی زعفرانی به رنگ تو دارمتو امشب چو از پیش او بازگشتی

در رنج ها را به رویم گشودی

ز بخت بد من تو هم خوار ماندی

قبولت نکردندو قابل نبودیتو بنشین و امشب به چشمم نگه کن

که تا بامدادان گهر می فشانم

مخور غم اگر بی نگینی که از اشک

به روی تو صدها نگین می نشانمبه روی تو از قطره روشن اشک

نشانم نگین ها ز الماس و گوهر

ز خون دلم همچو گوهر تراشان

گذارم به فرق تو یاقوت احمرولی باز بخت تو پیروز تر بود

که چندی دلت شاد شد از وصالش

تو هم گریه کن بر سیه بختی من

که می سوزم از سوز تب با خیالشتو بودی در انگشت او چند ماهی

نبودت خبر کز غمش بی قرارم

تو دیدی وصال و من دل شکسته

به قدر تو هم پیشش ارزش ندارم

 

/ 0 نظر / 16 بازدید