محمود مشرف آزاد تهرانی

 

باید عاشق شد و خواند

باید اندیشه کنان پنجره را بست و نشست


پشت دیوار کسی می گذرد می خواند


باید عاشق شد و رفت


چه بیابانهایی در پیش است


رهگذر خسته به شب می نگرد


می گوید : چه بیابانهایی باید رفت


باید از کوچه گریخت


پشت این پنجره ها مردانی می میرند


و زنانی دیگر


به حکایت ها دل می سپرند


پشت دیوار کسی دریاواری بیدار


به زنان می نگریست


چه زنانی که در آرامش رود


باد را می نوشند


و برای تو


برای تو و باد


آبهایی دیگر در گذرست


باید این ساعت اندیشه کنان می گویم


رفت و از ساعت دیواری پرسید و شنید


و شب و ساعت دیورای و ماه


به تو اندیشه کنان می گویند


باید عاشق شد و ماند


باید این پنجره را بست و نشست


پشت دیوار کسی


می گذرد


می خواند


باید عاشق شد و رفت بادها در گذرند

/ 0 نظر / 16 بازدید