حمیدمصدق

 

 

محبوب خوب من      

 من عازم نبردم         

 گفتی وداع ؟          

                   ـ هرگز!

 دشمن وداع آخر خود را

 بایست کرده باشد      

     من از نبرد              

                     پیش تو

   برمی گردم          

/ 0 نظر / 11 بازدید