نواب صفا

 

خواهم زخدایم که به دلخواه بمیرم

یعنی که تو را بینم و آنگاه بمیرم

 

آن شبنم پاکم که به گلزار طبییت

ناگه به وجود آمده ناگاه بمیرم

 

ای عشق زجان من دل خسته چه خواهی ؟

بگذار که با این غم جان کاه  بمیرم

 

آن به که در این وادی پر پیچ و خم عمر

گمراه به سر برده و گمراه بمیرم

 

شمعم من و روی تو امید سحر من

مپسند که نادیده سحر گاه بمیرم

 

می گفت «صفا » زنده ی جاوید منم من

روزیکه به دلخواه تو ای ماه بمیرم

 

/ 0 نظر / 33 بازدید