رهی معیری

 

 

تو و با لاله رویان ، گل ز شاخ عیش چیدن ها

من و چون غنچه از دست تو، پیراهن دریدن ها

 

من و از طعنه ی اغیار، چون بلبل فغان کردن

تو و در د ا من هر خار، چون گل آ رمیدن ها

 

من و پیوند مهر از جا ن برید ن در تمنا یت

تو و از مهربا نان ، رشته ی الفت  بریدن ها

 

من و همچون غبار از ناتوانی، ره نشین گشتن

تو و همچون صبا، بر خاک من دامن کشیدن ها

 

به من بفروش ناز ای تازه گل، چندان که میخواهی

که  تا جان و د لی دارم من ، و نا زت خرید ن ها

 

ا گر غیر از حد یث  یا ر و جز دیدار ا و باشد ،

چه حاصل جز ندامت ، از شنید ن ها و د ید ن ها

 

/ 0 نظر / 29 بازدید